Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề MẪU NỘI QUY LAO ĐỘNG VIỆT NAM trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề MẪU NỘI QUY LAO ĐỘNG VIỆT NAM trong tiếng Trung

XXX 工業責任有限公司
CÔNG TY TNHH CN XXX

工作規則
NỘI QUY LAO ĐỘNG

第一章 總 則
CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

第 一 條:這份工作規則有主要下列内容。
Điều 1: Nội quy lao động này có những nội dung chủ yếu sau:
– 受僱與解僱
Hợp đồng lao động và chấm dứt hợp đồng lao động.
– 工作時間,休息,休假,請假。
Thời gian làm việc nghỉ ngơi.

moi-trung-van-hoa-kinh-doanh

第 二 條 適用範圍
Điều 2: Phạm vi ứng dụng
凡受本公司僱用從事工作獲致工資者�� �應適用之。
Nội quy lao động này được áp dụng đối với tất cả mọi người lao động làm việc, học tập
trong công ty theo các hình thức, các loại hợp đồng lao động và thử việc.

第 3 條 權利義務
Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi
本公司有妥善照顧勞動者之義務,也�� �要求勞動者提供勞務之權利,各同仁� ��遵
照本公司規則之規定,善盡勤慎敬信�� �義務,方能獲得應享之權利。
Công ty có nghĩa vụ chăm sóc thoả đáng cho người lao động, đồng thời cũng có quyền
yêu cầu người lao động phục vụ công ty, người lao động đều phải tuân thủ theo quy
định của công ty, có nghĩa vụ tận tình hết trách nhiệm đồng thời cũng được hưởng
những quyền lợi chính đáng

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments