Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TẢ NGƯỜI trong tiếng Trung (phần 2)

Đánh giá bài viết
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TẢ NGƯỜI trong tiếng Trung (phần 2)
11. 大献殷勤dance attendance
Làm mọi thứ; làm hết sức mình
小李在老板面前可会献殷勤了。Xiǎo li zài lǎobǎn miànqián kě huì xiànyīnqínle.
Xiao li is so good at dancing attendance on her boss.
Tiểu Lý luôn làm mọi việc trước mặt sếp.
12. 血口喷人 smite with the tongue
Ngậm máu phun người; vu oan giá hoạ; vu khống hại người
千万别得罪她,她经常血口喷人。Qiān wàn bié dézuì tā, tā jīngcháng xuèkǒupēnrén.
Take care not to offend her. She always smites with the tongue.
Đừng bao giờ đắc tội với bà ta, bà ta chuyên ngậm máu phun người đấy.
13. 假惺惺的说speak with one’s tongue in one’s cheek
Giả bộ; giả vờ giả vịt
我特别讨厌她。她说话总是假惺惺地。Wǒ tèbié tǎoyàn tā. Tā shuōhuà zǒng shì jiǎxīngxīng de.
I feel sick of her. She always speaks with her tongue in her cheek.
Tôi không thích cô ta, cô ta nói chuyện luôn giả vờ giả vịt.
14. 这山望着那山高 The grass is always greener on the other hill.
Đứng núi này trông núi nọ; được voi đòi tiên
人都是这山望着那山高,对自己的状况没有满意的时候。Rén dōu shì zhè shān wàngzhe nà shāngāo, duì zìjǐ de zhuàngkuàng méiyǒu mǎnyì de shíhou.
Almost all people see that the grass is greener on the other hill. They never feel satisfied with what they’ve already got.
Con người ta luôn đứng núi này trông núi nọ, luôn không hài lòng với những gì mình có.
hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-de-buon-dien-thoai-trong-tieng-trung
15. 上瘾get into one’s blood
Nghiện; mê
说来也怪,很多不好的事往往会使人上瘾。Shuō lái yě guài, hěnduō bù hǎo de shì wǎngwǎng huì shǐ rén shàngyǐn.
It’s astoundingly funny that many harmful things usually get into our blood.
Kể ra cũng ngộ, có quá nhiều chuyện xấu mà con người cứ nghiện làm.
16. 特别爱生气 be quick to take offense
 Ưa nổi nóng; hay tức giận
17. 发牢骚 beef
Càu nhàu; cằn nhằn
他坐在那里什么事也不干,总是发牢骚,真烦死人。Tā zuò zài nàlǐ shénme shì yě bù gān, zǒng shì fā láosāo, zhēn fán sǐrén.
I’m really bored stiff with his sitting there doing nothing but beefing.
Hắn ngồi đó chẳng làm gì cả, luôn càu nhàu, thật bực chết đi được.
18. 等不及了 champ at the bit
Không thể đợi được nữa
咱们快点吧,孩子们都等不及了。Zánmen kuài diǎn ba, háizimen dōu děng bùjíle
Let’s shake the leg. The kids are champing at the bit.
Chúng ta nhanh lên đi, bọn trẻ không thể đợi được nữa rồi.
19. 点头哈腰bow and scrape
Cúi đầu khom lưng; cúi đầu uốn mình
从她在老板前点头哈腰地那个模样,你就知道她是个什么人了。Cóng tā zài lǎobǎn qián diǎntóuhāyāo de nàgè múyàng, nǐ jiù zhīdào tā shìgè shénme rénle.
From the way she’s bowing and scraping in front of the boss, you’ll know what sort of person she is.
Thái độ cúi đầu khom lưng của cô ta trước mặt sếp, anh biết cô ta là người như thế nào rồi đó.
20. 疯疯癫癫go gaga
Điên điên khùng khùng; hoá điên hoá dại
对他的话不要太在意了,他总是疯疯癫癫的。Duì tā dehuà bùyào tài zàiyìle, tā zǒng shì fēngfēngdiāndiān de.
Don’t take what he says so seriously. He’s always going gaga.
Đừng có để ý lời hắn nói, hắn luôn điên điên khùng khùng như vậy mà.
21.说话不算数 go back on one’s words
Thất hứa; không giữ lời hứa
他那个人说话从不算数,我们可不能依靠他。Tā nàgè rén shuōhuà cóng bù suànshù, wǒmen kě bùnéng yīkào tā.
We cannot account on him. He always goes back on his words.
Hắn luôn không giữ lời hứa, chúng ta không dựa vào hắn.
22. 废话连篇 beat one’s gums
Rỗng tuếch; nhạt nhẽo
谁喜欢坐在那里听你的废话连篇?Shuí xǐhuan zuò zài nàlǐ tīng nǐ de fèihuà liánpiān?
Who would enjoy sitting there listening to your beating your gums?
Ai thích ngồi đó nghe mấy lừi nhạt nhẽo của anh?
23. 恩将仇报 bite the hand that feeds one
Lấy oán trả ơn; lấy oán báo ơn
你难道不知道她是个恩将仇报的人?Nǐ nándào bù zhīdào tā shìgè ēnjiāngchóubào de rén?
Don’t you know she’s the one that would bite the hand that feeds her?
Lẽ nào anh không biết cô ta là người lấy oán trả ơn sao?
24. 不忍心not have the heart to do
Không nỡ; không nhẫn tâm
如果我是你,我可不忍心把孩子们就在家里没人照看。Rúguǒ wǒ shì nǐ, wǒ kěbù rěnxīn bǎ háizimen jiù zài jiālǐ méi rén zhàokàn.
If I were you, I wouldn’t have the heart tot leave the kids at home uncared for.
Nếu tôi là anh, tôi không nỡ để mấy đứa nhỏ ở nhà mà không ai trông nom.
25. 勤快 an eager beaver
Chịu khó; cần mẫn
他特别勤快,从来没有闲着的时候。Tā tèbié qínkuài, cónglái méiyǒu xiánzhe de shíhou.
He’s an eager beaver, never staying idle.
Anh ấy rất cần mẫn, xưa nay chưa bao giờ ở không.
26. 太不象话了 The idea of somebody’s doing
Quá đáng
你太不象话了,竟然骂自己的母亲 Nǐ tài bù xiàng huàle, jìngrán mà zìjǐ de mǔqīn
The idea of your calling your mum damned!
Mày thật quá đáng, dám chửi cả mẹ mình.
27. 懒透了 be bone-idle
Lười biếng; lười chảy thây
她懒透的了,连自己的袜子都不洗。Tā lǎn tòu dele, lián zìjǐ de wàzi dōu bù xǐ.
She’s bone-idle. She’s even tired of washing her own socks.
Cô ta quả là lười chảy thây, ngay cả vớ của mình cũng không giặt.
28. 好客 keep open house
Hiếu khách; mến khách
我们的邻居特别好客  Wǒmen de línjū tèbié hàokè
Our neighbor keeps open house.
Hàng xóm của tôi rất hiếu khách.
29. 待客周到 keep a good house.
Tiếp đón chu đáo; tiếp đãi chu đáo
30. 正直 be on the up and up
Chính trực; ngay thẳng
她是个正直的姑娘,因此我相信她不会干出那种事。 Tā shìgè zhèngzhí de gūniang, yīncǐ wǒ xiāngxìn tā bù huì gàn chū nà zhǒng shì.
She’s always been on the up and up and I don’t think she would have done such a thing.
Cô ấy là người ngay thẳng, vì thế tôi tin cô ấy không thể làm chuyện đó.
第二篇:能力与智慧
1. 海量 have a hollow leg
Tửu lượng cao
你像灌醉他?他可是海量,从来没有醉过。Nǐ xiàng guàn zuì tā? Tā kěshì hǎiliàng, cónglái méiyǒu zuìguò
Want to drink him under the table? Well…you can never do. He got a hollow leg, you know.
Bạn muốn say giống anh ta hả? Anh ta là người có tửu lượng cao, xưa nay chưa hề say.
2. 略胜一筹 be a notch above
Nhỉnh hơn một chút; hơn chút đỉnh
论油画,张先生比刘先生画得好。但是,谈到水彩画,刘先生可就比张先生略胜一筹了。 Lùn yóuhuà, zhāng xiānshēng bǐ liú xiānshēng huà de hǎo. Dànshì, tán dào shuǐcǎihuà, liú xiānshēng kě jiù bǐ zhāng xiānshēng lüè shèng yīchóule.
In oil painting, Mr.Zhang paints better than Mr.Li.But when it comes to water colors,Mr.Liu appears to be a notch above Mr.Zhang.
Nếu nói về tranh sơn dầu, ông Trương vẽ đẹp hơn ông Lưu. Nhưng, về tranh màu nước thì ông Lưu nhỉn hơn ông Trương một chút.
3. 有头脑 be a brain
Có suy nghĩ; có tư duy; có đầu óc
他可是个有头脑的人,决不会相信你的那一套。Tā kěshì gè yǒu tóunǎo de rén, jué bù huì xiāngxìn nǐ dì nà yī tào.
He’s a brain, who wouldn’t be fooled into believing your babbling.
Anh ấy là người có suy nghĩ, quyết không tin những luận điệu cũ rích đó của anh đâu.
4. 很能干 to have a lot on the ball
Tài giỏi; giỏi giang
我知道李明很能干,但我怀疑他是否真的愿意到我们这儿来工作。Wǒ zhīdào li míng hěn nénggàn, dàn wǒ huáiyí tā shìfǒu zhēn de yuànyì dào wǒmen zhè’er lái gōngzuò.
I know Li Ming has a lot on the ball. But I’m not sure if he likes to work here.
Tôi biết Lý Minh là người rất tài giỏi, nhưng tôi nghi ngờ liệu anh ấy có muốn đến chỗ chúng ta làm việc không.
5. 有名无实 a poor apology
Hữu danh vô thực; có tiếng mà không có miếng
你刚才提到的那个作家不过是个有名无实的人。他的作品太没意思了。Nǐ gāngcái tí dào dì nàgè zuòjiā bùguò shìgè yǒumíngwúshí de rén. Tā de zuòpǐn tài méiyìsile.
The man you’ve just mentioned is but a poor apology for a writer. His writings are tedious.
Tôi vừa nhắc đến tác giả kia chỉ vì anh ta là người có tiếng mà không có miếng. Những tác phẩm của anh ta thật vô vị.
6. 绞尽脑汁 to rack one’s brain
Vắt óc suy nghĩ; suy nghĩ nát óc
他已经绞尽脑汁了,可是仍未找到问题的答案。Tā yǐjīng jiǎo jǐn nǎozhīle, kěshì réng wèi zhǎodào wèntí de dá’àn.
He had racked his brain, but hadn’t been able to work out the answer to the problem.
Anh ấy suy nghĩ nát óc nhưng vẫn chưa tìm ra đáp án của vấn đề.
7. 没骨气 have no guts.
Không có khí phách; không có khí khái
真没想到小高那么没骨气,竟然嫁给了坑害过她父亲的人。Zhēn méi xiǎngdào xiǎogāo nàme méi gǔqì, jìngrán jià gěile kēnghàiguò tā fùqīn de rén.
I’m surprised to learn that XiaoGao had married the man who had once done her father in. She rally has no guts.
Tôi thật không ngờ tiểu Cao lại không có khí phách như vậy, cuối cùng lại lấy người hãm hại cha mình.
8. 真了不起really something
Cừ; tài giỏi; tài ba
他真了不起,竟然一个人对付了那么多的对手。Tā zhēn liǎobùqǐ, jìngrán yīgè rén duìfùle nàme duō de duìshǒu.
He overwhelmed so many of his opponents alone. He’s really something.
Anh ấy thật cừ, chỉ có một mình mà đ̣ối phó với nhiều đối thủ như thế.
9. 昙花一现 a flash in the pan
Hiển hách nhất thời; oanh liệt một thời; phù dung sớm nở tối tàn
那个歌星也只是昙花一现,出了几张唱片就销声匿迹了。Nàgè gēxīng yě zhǐshì tánhuāyīxiàn, chūle jǐ zhāng chàngpiàn jiù xiāoshēngnìjìle.
That singer was only a flash in the pan. He disappeared into the air after having made one or two records.
Danh ca đó cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, ra được vài đĩa nhạc thì biến mất không dấu vết.
10. 寡不敌众 be outnumbered
Nan địch quần hồ; yếu không địch lại mạnh
她很勇敢,但终因寡不敌众,被那帮人打晕过去 Tā hěn yǒnggǎn, dàn zhōng yīn guǎbùdízhòng, bèi nà bāng rén dǎ yūn guòqù
The girl was brave enough, but as being outnumbered, she was finally knocked into the middle of next week by the gang.
Cô ấy rất dũng cảm, nhưng vì yếu không địch lại mạnh nên đã bị đám người kia đánh bất tỉnh.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments