Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TÊN CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM và TRUNG QUỐC

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TÊN CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM và TRUNG QUỐC

56 dân tộc anh em Trung Quốc

1、蒙古族: người Mông Cổ
2、回族: Hồi
3、苗族: Miêu (Mèo)
4、傣族: Thái
5、僳僳族: Túc (Lật Túc)
6、藏族: Tạng
7、壮族: Choang
8、朝鲜族: Triều Tiên
9、高山族: Cao Sơn
10、纳西族: Na-xi (Nạp Tây)
11、布朗族: Bố Lãng
12、阿昌族: A Xương
13、怒族: Nộ
14、鄂温克族: Ngạc Ôn Khắc
15、鄂伦春族: Ngạc Luân Xuân
16、赫哲族: Hách Triết
17、门巴族: Môn Ba
18、白族: Bạch
19、保安族: Bảo An
20、布依族: Bố Y
21、达斡尔族: Ta-hua (Đạt Oát Nhĩ)
22、德昂族: Đức Ngang
23、东乡族: Đông Hương
24、侗族: Động
25、独龙族: Độc Long
26、俄罗斯族: Nga
27、哈尼族: Ha-ni
28、哈萨克族: Ka-giắc-stan (Kazak)
29、基诺族: Cơ Nặc
30、京族: Kinh
31、景颇族: Cảnh Pha
32、柯尔克孜族: Kha Nhĩ Khắc Tư
33、拉祜族: La Hô
34、黎族: Lê
35、畲族: Xa
36、珞巴族: Lạc Ba
37、满族: Mãn
38、毛南族: Mao Nam
39、仫佬族: Mục Lão

di-taxi-o-trung-quoc
40、普米族: Phổ Mễ
41、羌族: Khương
42、撒拉族: Tát Lạp
43、水族: Thủy
44、塔吉克族: Tát-ghich
45、塔塔尔族: Tac-ta
46、土家族: Thổ Gia
47、仡佬族: Ngật Lão
48、土族: Thổ
49、佤族: Ngõa
50、维吾尔族: Duy Ngô Nhĩ
51、乌孜别克族: U-dơ-bêch (Ozbek)
52、锡伯族: Xi-bô
53、瑶族: Dao
54.裕固族: Uy-cu (Yugur)
55、彝族: Di
56、汉族: Hán

54 dân tộc của Việt Nam

1. 艾 Ngái
2. 埃地 Ê đê
3. 巴拿 Ba na
4. 巴天 Pa Thơ
5. 布标 Pu Péo
6. 布娄 Brâu
7. 布鲁云桥 Bru- Vân kiều
8. 布依 Bố y
9. 达维 Tà ôi
10. 傣 Thái
11. 岱 Tày
12. 尔都 Ơ đu
13. 高棉 Khơ me
14. 戈 Co
15. 仡都 Cờ tu
16. 仡佬 Cờ Lao
17. 格架 CƠ Ho
18. 贡 Cống
19. 哈尼 Hà Nhì
20. 赫列 Hrê
21. 华 Hoa
22. 嘉菜 Gia rai
23. 京 Kinh
24. 康 Kháng
25. 克木 Khơ mú
26. 拉格菜 Ra Giai
27. 拉哈 La ha
28. 拉祜 La hủ
29. 拉基 La chí
30. 佬 Lào
31. 叻 Lự
32. 勒曼 Rơ Măm
33. 倮倮 Lô lô
34. 麻 Mạ
35. 芒 Mường
36. 莽 Mảng
37. 苗 Mèo(H.mông)
38. 墨依 M nông
39. 依 Nùng
40. 普拉 Phù Lá
41. 热依 Gíay
42. 色登 Xơ đăng
43. 山由 Sán dìu
44. 山斋 Sán chay
45. 斯丁 Xtiêng
46. 土 Thổ
47. 西拉 Si la
48. 兴门 Xinh mun
49. 瑶 Dao
50. 耶坚 Giẻ Triêng
51. 占 Chăm
52. 哲 Chứt
53. 遮罗 Chơ ro
54. 朱鲁 Chu ru

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments