Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề truyện BA CON CHUỘT trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề truyện BA CON CHUỘT trong tiếng Trung

Phần chữ Hán :

三只老鼠一同去偷油喝。到了油缸边一看:油缸里的油只有底下一点点,并且缸身太高,谁也喝不到。
于是它们想出办法,一个咬着另一个的尾巴,吊下去喝。第一只喝饱了,上来,再吊第二只下去喝……并且发誓,谁也不许存半点私心。
第一只老鼠最先吊下去喝,它在下面想:“油只有这么一点点,今天总算我幸运,可以喝一个饱。”
第二只老鼠在中间想:“下面的油是有限的,假如让它喝完了,我还有什么可喝的呢?还是放了它,自己跳下去喝吧!”
第三只老鼠在上面缸边想:“油很少,等它俩喝饱,还有我的份吗?不如早点放了它们,自己跳下去喝吧!”
于是,第二只放了第一只的尾巴,第三只放了第二只的尾巴,都只管自己地抢先跳下去。
结果它们都落在油缸里,永远逃不出来了。
ba-lao
Phần Pinyin :

sān zhī lǎo shǔ yī tóng qù tōu yóu hē 。dào le yóu gāng biān yī kàn :yóu gāng lǐ de yóu zhī yǒu dǐ xià yī diǎn diǎn ,bìng qiě gāng shēn tài gāo ,shuí yě hē bú dào 。
yú shì tā men xiǎng chū bàn fǎ ,yī gè yǎo zhe lìng yī gè de wěi bā ,diào xià qù hē 。dì yī zhī hē bǎo le ,shàng lái ,zài diào dì èr zhī xià qù hē ……bìng qiě fā shì ,shuí yě bú xǔ cún bàn diǎn sī xīn 。
dì yī zhī lǎo shǔ zuì xiān diào xià qù hē ,tā zài xià miàn xiǎng :“yóu zhī yǒu zhè me yī diǎn diǎn ,jīn tiān zǒng suàn wǒ xìng yùn ,kě yǐ hē yī gè bǎo 。”
dì èr zhī lǎo shǔ zài zhōng jiān xiǎng :“xià miàn de yóu shì yǒu xiàn de ,jiǎ rú ràng tā hē wán le ,wǒ hái yǒu shí me kě hē de ne ?hái shì fàng le tā ,zì jǐ tiào xià qù hē ba !”
dì sān zhī lǎo shǔ zài shàng miàn gāng biān xiǎng :“yóu hěn shǎo ,děng tā liǎng hē bǎo ,hái yǒu wǒ de fèn ma ?bú rú zǎo diǎn fàng le tā men ,zì jǐ tiào xià qù hē ba !”
yú shì ,dì èr zhī fàng le dì yī zhī de wěi bā ,dì sān zhī fàng le dì èr zhī de wěi bā ,dōu zhī guǎn zì jǐ dì qiǎng xiān tiào xià qù 。
jié guǒ tā men dōu luò zài yóu gāng lǐ ,yǒng yuǎn táo bú chū lái le 。

Phần dịch Việt :

Ba con chuột cùng nhau đi ăn vụng mỡ. Đến bên chậu mỡ thoạt nhìn: mỡ trong chậu chỉ còn một chút xíu dưới đáy, vả lại thân chậu cao quá, con nào cũng ăn không được.
Thế là chúng nghĩ ra cách, con chuột này cắn vào đuôi con chuột kia, treo xuống mà ăn. Con thứ nhất ăn no đi lên, con thứ hai lại treo xuống ăn tiếp…đồng thời thề với nhau ai cũng không được có một chút tư lợi.
Con chuột thứ nhất treo mình trước tiên xuống ăn . Nó ở bên dưới nghĩ : “Mỡ chỉ còn một chút xíu như thế, hôm nay cũng coi như là mình may mắn, có thể ăn no.”
Con chuột thứ hai ở giữa nghĩ : “Mỡ ở phía dưới có hạn, giả dụ để nó ăn hết thì mình còn gì để ăn nào? Hay là thả nó ra, mình nhảy xuống ăn thôi!”
Con chuột thứ ba ở trên miệng chậu nghĩ: “Mỡ thì ít, đợi hai đứa nó ăn no, còn có phần của mình không? Chẳng bằng sớm buông chúng nó ra, tự mình nhảy xuống ăn thôi!”
Thế là con thứ hai thả đuôi con thứ nhất ra, con thứ ba thả đuôi con thứ hai ra, cứ tự mình tranh nhau nhảy xuống trước.
Kết quả chúng đều rơi vào trong chậu mỡ, vĩnh viễn nhảy không ra được.

Phần từ vựng :

 [gāng] vại; ang; khạp; lu; chậu; vò。
 [diào] treo; buộc。
门前吊着两盏红灯。trước cửa treo hai ngọn đèn đỏ.
并且 [bìngqiě] đồng thời; và
发誓 [fāshì] thề; xin thề; phát thệ; lập thệ。
私心 [sìxīn] tư lợi。
半点 [bàndiǎn] chút xíu; một chút; mảy may; tí xíu。
只管 [zhǐguǎn] một mực; cứ。
 [qiǎng] cướp đoạt, tranh đua; tranh giành。

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments