[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TÁN GÁI TRÊN SÀN NHẢY trong tiếng Trung

Chủ đề TÁN GÁI TRÊN SÀN NHẢY trong tiếng Trung
Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung