[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề THUÊ NHÀ trong tiếng Trung

Chủ đề THUÊ NHÀ trong tiếng Trung
Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung