Menu
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề SỐ ĐẾM trong tiếng Trung 一                                    yī                             1 二                                    èr                             2 三                                   …