Menu

[Tam ngữ Anh – Trung – Việt] Học tiếng Trung theo chủ đề: Môn học trên trường

  1. Trang chủ
  2. »
  3. Kiến thức tiếng Trung
  4. »
  5. Học từ vựng theo chủ đề
  6. »
  7. [Tam ngữ Anh – Trung – Việt] Học tiếng Trung...

 

Tiếng Anh Trung giản thể Trung phồn thể Pinyin Trung bồi Tiếng Việt
Art 艺术 藝術 yìshù i su Nghệ thuật
Biology 生物 生物 shēngwù sâng u Sinh học
Chemistry 化学 化學 huàxué hoa xuế Hóa học
Chinese 中文 中文 zhōngwén chung uấn Tiếng Trung
Computer 电脑 電腦 diànnǎo ten nảo Máy vi tính
English 英语 英文 yīngyǔ inh duỷ Tiếng Anh
Foreign Language 外语 外語 wàiyǔ oai duỷ Ngoại ngữ
Geography 地理 地理 dìlǐ ti lỉ Môn Địa lý
History 历史 歷史 lìshǐ li sử Lịch sử
Library 图书馆 圖書館 túshū guǎn tú su quản Thư viện
Math 数学 數學 shùxué su xuế môn Toán
Music 音乐 音樂 yīnyuè in duê Âm nhạc
PE 体育 體育 tǐyù thỉ duy Thể dục
Physics 物理 物理 wùlǐ u lỉ Vật lý
Science 科学 科學 kēxué khưa xuế Khoa học

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề

Comments