Menu

0531 – 位 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《位》的笔顺动画写字动画演示

《位》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他父亲是位政府律师
 • Phồn – 他父親是位政府律師
 • Pinyin – Tā fùqīn shì wèi zhèngfǔ lǜshī
 • Bồi – Tha phu chin sư uây châng phủ luy sư
 • Dịch tiếng Việt – Cha của anh ấy là một luật sư của chính phủ
 • Dịch tiếng Anh – His father is a government lawyer.

Ví dụ 2:

 • Giản – 让位给某人/ 某物
 • Phồn – 讓位給某人/ 某物
 • Pinyin – Ràng wèi gěi mǒu rén/ mǒu wù
 • Bồi – rang uây cấy mẩu rấn / mẩu u
 • Dịch tiếng Việt – Nhường đường cho ai đó / vật nào đó
 • Dịch tiếng Anh – to make way (for somebody/ something)


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

26  +    =  33