Menu

0680 – 倒 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你倒快点走啊!
 • Phồn – 你倒快點走啊!
 • Pinyin – Nǐ dào kuài diǎn zǒu a!
 • Bồi – Nỉ tào khoài tiển chẩu a!
 • Dịch tiếng Việt – Bạn đi nhanh lên đi!
 • Dịch tiếng Anh – Can you go a bit faster?

Ví dụ 2:

 • Giản – 老师倒着点名
 • Phồn – 老師倒著點名
 • Pinyin – Lǎoshī dào zhuó diǎnmíng
 • Bồi – Lảo sư tào chúa tiển mính
 • Dịch tiếng Việt – Giáo viên điểm danh theo thứ tự từ trên xuống.
 • Dịch tiếng Anh – The teacher did the roll call in reverse order.


Các chữ Hán đồng âm

 • 到: to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive; (verb complement denoting completion or result of an action);
 • 悼: to mourn; to lament;
 • 焘: cover over; to envelope;
 • 盗: to steal; to rob; to plunder; thief; bandit; robber;
 • 稻: paddy; rice (Oraza sativa);
 • 纛: big banner; feather banner or fan;
 • 翿: feather banner or fan;
 • 道: direction; way; road; path; CL:條|条[tiao2],股[gu3]; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk; classifier for long thin things (rivers, cracks etc), barriers (walls, doors etc), questions (in an exam etc), commands, courses in a meal, steps in a process; province (of Korea or Japan);


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

  +  9  =  11