Menu

0938 – 气候 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《气》的笔顺动画写字动画演示

《气》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《气》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《候》的笔顺动画写字动画演示

《候》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《候》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 就气候/ 经济而言
 • Phồn – 就氣候/ 經濟而言
 • Pinyin – Jiù qìhòu/ jīngjì ér yán
 • Bồi – Chiêu chi hầu/ chinh chi ứa dán
 • Dịch tiếng Việt – Về khí hậu / kinh tế
 • Dịch tiếng Anh – in terms of the climate/ economy

Ví dụ 2:

 • Giản – 北方的气候更加寒冷
 • Phồn – 北方的氣候更加寒冷
 • Pinyin – Běifāng de qìhòu gèngjiā hánlěng
 • Bồi – Pẩy phang tơ chi hầu cân cha hán lẩng
 • Dịch tiếng Việt – Khí hậu ở phía bắc lạnh hơn
 • Dịch tiếng Anh – It is colder in the north.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

1  +  3  =