Menu

0890 – 另外- Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《另》的笔顺动画写字动画演示

《另》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《外》的笔顺动画写字动画演示

《外》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我压住另外一枚硬币
 • Phồn – 我壓住另外一枚硬幣
 • Pinyin – Wǒ yā zhù lìngwài yī méi yìngbì
 • Bồi – Ủa da chu linh oài i mấy din pì
 • Dịch tiếng Việt – Tôi giữ một đồng tiền khác
 • Dịch tiếng Anh – I pressed in another coin.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他被派往另外一个城市
 • Phồn – 他被派往另外一個城市
 • Pinyin – Tā bèi pài wǎng lìngwài yīgè chéngshì
 • Bồi – Tha pây pai oảng linh oài i cừa chấng sừ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy được gửi đến một thành phố khác.
 • Dịch tiếng Anh – He was posted away to another city.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

6  +  3  =