Menu

0542 – 向 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《向》的笔顺动画写字动画演示

《向》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 请向右转
 • Phồn – 請向右轉
 • Pinyin – Qǐng xiàng yòu zhuǎn
 • Bồi – Chỉnh xeng dâu choản
 • Dịch tiếng Việt – Làm ơn rẽ phải
 • Dịch tiếng Anh – Please turn right.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他向她招手
 • Phồn – 他向她招手
 • Pinyin – Tā xiàng tā zhāoshǒu
 • Bồi – Tha xeng tha chao sẩu
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta vẫy tay gọi cô ấy
 • Dịch tiếng Anh – He beckoned her with his hands.


Các chữ Hán đồng âm

 • 像: to resemble; to be like; to look as if; such as; appearance; image; portrait; image under a mapping (math.);
 • 巷: lane; alley;
 • 橡: oak; Quercus serrata;
 • 蟓: silkworm;
 • 蠁: larvae;
 • 象: elephant; CL:隻|只[zhi1]; shape; form; appearance; to imitate;
 • 項: item
 • 项: back of neck; item; thing; term (in a mathematical formula); sum (of money); classifier for principles, items, clauses, tasks, research projects etc;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

17  +    =  19