Menu

0523 – 图书馆 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《图》的笔顺动画写字动画演示
《图》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《书》的笔顺动画写字动画演示

《书》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《馆》的笔顺动画写字动画演示

《馆》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这是图书馆的精选
 • Phồn – 這是圖書館的精選
 • Pinyin – Zhè shì túshū guǎn de jīng xuǎn
 • Bồi – Chưa sư thú su quản tợ chinh xoẻn
 • Dịch tiếng Việt – Đây là một lựa chọn của các thư viện
 • Dịch tiếng Anh – This is the pick of the library.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你不能在图书馆大叫
 • Phồn – 你不能在圖書館大叫
 • Pinyin – Nǐ bùnéng zài túshū guǎn dà jiào
 • Bồi – Nỉ bu nấng chai thú shu quản ta cheo
 • Dịch tiếng Việt – Bạn không thể nói to trong thư viện
 • Dịch tiếng Anh – You can’t burst out in the library.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

4  +  1  =