Menu

0725 – 富 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《富》的笔顺动画写字动画演示

《富》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 富不过三代
 • Phồn – 富不過三代
 • Pinyin – Fù bùguò sāndài
 • Bồi – Phù pu cùa san tài
 • Dịch tiếng Việt – Không ai giàu ba thế hệ
 • Dịch tiếng Anh – Great men’s sons seldom do well.

Ví dụ 2:

 • Giản – 艺术赞助商应当很富有
 • Phồn – 藝術贊助商應當很富有
 • Pinyin – Yìshù zànzhù shāng yīngdāng hěn fùyǒu
 • Bồi – Ì sù chan chu sang inh tang hẩn phù dẩu
 • Dịch tiếng Việt – Nhà tài trợ nghệ thuật nên là người thật giàu có
 • Dịch tiếng Anh – A patron of the arts should have deep pockets.


Các chữ Hán đồng âm

 • 付: to pay; to hand over to; classifier for pairs or sets of things;
 • 偩: to rely on; to resemble;
 • 傅: instructor; tutor; teacher
 • 副: secondary; auxiliary; deputy; assistant; vice-; abbr. for 副詞|副词 adverb; classifier for pairs, sets of things & facial expressions;
 • 咐: to order;
 • 复: to repeat; to double; to overlap; complex (not simple); compound; composite; double; diplo-; duplicate; overlapping; to duplicate;
 • 妇: woman;
 • 嬔: baby rabbit;
 • 復: complex
 • 父: father;
 • 祔: worship ancestors;
 • 缚: to bind; to tie; Taiwan pr. [fu2];
 • 腹: abdomen; stomach; belly;
 • 蚹: scales on the belly of a snake, aiding locomotion; snail; to crawl;
 • 蝮: insect; poisonous snake (archaic);
 • 覆: to cover; to overflow; to overturn; to capsize;
 • 讣: to report a bereavement; obituary;
 • 負: negative
 • 负: to bear; to carry (on one’s back); to turn one’s back on; to be defeated; negative (math. etc);
 • 赋: poetic essay; taxation; to bestow on; to endow with;
 • 赙: to contribute to funeral expenses;
 • 赴: to go; to visit (e.g. another country); to attend (a banquet etc);
 • 輹: parts of cart holding the axle;
 • 阜: abundant; mound;
 • 阝: Fu
 • 附: to add; to attach; to be close to; to be attached;
 • 馥: fragrance; scent; aroma;
 • 驸: prince consort;
 • 鲋: silver carp;
 • 鳆: Haliotis gigantea; sea ear;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 富


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

45  +    =  52