Menu

0667 – 打印 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《打》的笔顺动画写字动画演示

《打》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《印》的笔顺动画写字动画演示

《印》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 打印纸使完了
 • Phồn – 打印紙使完了
 • Pinyin – Dǎyìn zhǐ shǐ wánliǎo
 • Bồi – Tả dìn chử sử oán liểu
 • Dịch tiếng Việt – Giấy in đã hết.
 • Dịch tiếng Anh – The printing paper has run out.

Ví dụ 2:

 • Giản – 通知是打印出来的,没有署名
 • Phồn – 通知是打印出來的,沒有署名
 • Pinyin – Tōngzhī shì dǎyìn chūlái de, méiyǒu shǔmíng
 • Bồi – Thung chư sừ tả dìn chu lái tơ, mấy dẩu sủ mính
 • Dịch tiếng Việt – Tin nhắn đã được đánh máy, không có dấu.
 • Dịch tiếng Anh – The message was typewritten and unsigned.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

7  +  1  =