Menu

0734 – 敢 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我敢断定他在撒谎
 • Phồn – 我敢斷定他在撒謊
 • Pinyin – Wǒ gǎn duàndìng tā zài sāhuǎng
 • Bồi – Ủa cản toan tình tha chai sa hoảng
 • Dịch tiếng Việt – Tôi dám kết luận rằng anh ta đang nói dối
 • Dịch tiếng Anh – I’m sure he is lying.

Ví dụ 2:

 • Giản – 无人敢冒犯军纪
 • Phồn – 無人敢冒犯軍紀
 • Pinyin – Wú rén gǎn màofàn jūnjì
 • Bồi – Ú rấn cản mào phàn chuân chi
 • Dịch tiếng Việt – Không ai dám vi phạm kỷ luật quân đội.
 • Dịch tiếng Anh – No one dares to violate military discipline.


Các chữ Hán đồng âm

 • 感: to feel; to move; to touch; to affect; feeling; emotion; (suffix) sense of ~;
 • 擀: to roll (dough etc);
 • 橄: olive;
 • 澉: place name; wash;
 • 秆: stalks of grain;
 • 赶: to overtake; to catch up with; to hurry; to rush; to try to catch (the bus etc); to drive (cattle etc) forward; to drive (sb) away; to avail oneself of (an opportunity); until;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

  +  58  =  65