Menu

0615 – 本来 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《本》的笔顺动画写字动画演示

《本》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《来》的笔顺动画写字动画演示

《来》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 如果他不紧张,他本来可以赢的
 • Phồn – 如果他不緊張,他本來可以贏的
 • Pinyin – Rúguǒ tā bù jǐnzhāng, tā běnlái kěyǐ yíng de
 • Bồi – Rú của tha pù chỉn chang, tha pẩn lái khứa ỉ ính tơ
 • Dịch tiếng Việt – Nếu anh ấy không lo lắng, anh ấy có thể thắng
 • Dịch tiếng Anh – He could win if he wasn’t a choker.

Ví dụ 2:

 • Giản – 商海竞争,本来就是大鱼吃小鱼
 • Phồn – 商海競爭,本來就是大魚吃小魚
 • Pinyin – Shānghǎi jìngzhēng, běnlái jiùshì dà yú chī xiǎo yú
 • Bồi – Sang hải chinh châng, pẩn lái chiêu sừ tà úy chư xiểu úy
 • Dịch tiếng Việt – Cạnh tranh thương mại, cá lớn ban đầu ăn cá nhỏ
 • Dịch tiếng Anh – Competition in business follows the laws of the jungle.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

24  +    =  27