Menu

0514 – 疼 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《疼》的笔顺动画写字动画演示

《疼》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这儿疼,护士!
 • Phồn – 這兒疼,護士!
 • Pinyin – Zhè’er téng, hùshì!
 • Bồi – Chưa ơ thấng, hu sư!
 • Dịch tiếng Việt – Đau quá, y tá!
 • Dịch tiếng Anh – It hurts here, sister!.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他一点疼也受不了
 • Phồn – 他一點疼也受不了
 • Pinyin – Tā yīdiǎn téng yě shòu bùliǎo
 • Bồi – Ta i tẻn thấng dể sâu bu lẻo
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy không thể chịu đựng bất kỳ đau đớn nào
 • Dịch tiếng Anh – He has the smallest threshold for pain.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

  +  39  =  47