Menu

0837 – 竟然 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《竟》的笔顺动画写字动画演示

《竟》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《然》的笔顺动画写字动画演示

《然》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 嚄,你竟然也在
 • Phồn – 嚄,你竟然也在
 • Pinyin – Huō, nǐ jìngrán yě zài
 • Bồi – Hua, nỉ chinh rán dể chài
 • Dịch tiếng Việt –  Ôi, bạn cũng ở đây
 • Dịch tiếng Anh – Oh, you’re actually in.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她竟然能够说拉丁语
 • Phồn – 她竟然能夠說拉丁語
 • Pinyin – Tā jìngrán nénggòu shuō lādīng yǔ
 • Bồi – Tha chình rán nấng cùa sua la tinh dủy
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy có thể nói tiếng Latin
 • Dịch tiếng Anh – She actually spoke Latin.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

7  +  3  =