Menu

0928 – 篇 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《篇》的笔顺动画写字动画演示

《篇》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 虽然这是篇伪作,但还是有可读性的
 • Phồn – 雖然這是篇偽作,但還是有可讀性的
 • Pinyin – Suīrán zhè shì piān wěizuò, dàn háishì yǒu kě dú xìng de
 • Bồi – Suây rán chừa sừ piên uẩy chua, tàn hái sừ dấu khửa tú xinh tơ
 • Dịch tiếng Việt – Mặc dù đây là một bút danh, nhưng nó vẫn đáng để đọc
 • Dịch tiếng Anh – Although it is a pseudograph, it is still worth reading

Ví dụ 2:

 • Giản – 抱朴子外篇
 • Phồn – 抱朴子外篇
 • Pinyin – Bào pǔ zi wài piān
 • Bồi – Pào pủ chư oài piên
 • Dịch tiếng Việt – Chương ngoài của các tác phẩm của Master Bao Pu
 • Dịch tiếng Anh – Outer Chapters of the works of Master Bao Pu.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

8  +  2  =