Menu

0912 – 难道 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《难》的笔顺动画写字动画演示

《难》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《道》的笔顺动画写字动画演示

《道》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 难道你就不累?
 • Phồn – 難道你就不累?
 • Pinyin – Nándào nǐ jiù bú lèi?
 • Bồi – Nán tào mỉ chiêu pú lầy?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn không mệt à ?
 • Dịch tiếng Anh – Aren’t you tired?

Ví dụ 2:

 • Giản – 难道你不喜欢他的照片吗
 • Phồn – 難道你不喜歡他的照片嗎
 • Pinyin – Nándào nǐ bù xǐhuān tā de zhàopiàn ma
 • Bồi – Nán tào nr pù xỉ hoan tha tơ chào piên ma
 • Dịch tiếng Việt – Bạn không thích ảnh của anh ấy à?
 • Dịch tiếng Anh – Don’t you like his pictures?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

8  +  1  =