Menu

1006 – 顺利 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《顺》的笔顺动画写字动画演示

《顺》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《利》的笔顺动画写字动画演示

《利》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

顺利

Simplified characters

順利

Traditional characters

顺利 in English

shùn lì

 • smoothly
 • without a hitch

HSK level

Characters

 • 顺 (shùn): to obey; to follow; to arrange; to make reasonable; along; favorable;
 • 利 (lì): sharp; favorable; advantage; benefit; profit; interest; to do good to; to benefit;

Sentence examples with 顺利

 • 比赛进行得很顺利。
  Bǐsài jìnxíng dé hěn shùnlì.

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 一路顺利吗?
 • Phồn – 一路順利嗎?
 • Pinyin – Yīlù shùnlì ma?
 • Bồi – I lù suân lì ma?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn đã có một hành trình tốt chứ?
 • Dịch tiếng Anh – Did you have a good journey?

Ví dụ 2:

 • Giản – 她顺利通过了考试
 • Phồn – 她順利通過了考試
 • Pinyin – Tā shùnlì tōngguòle kǎoshì
 • Bồi – Tha suân lì thung cua lơ khảo sư
 • Dịch tiếng Việt – Cô  đã thi đỗ thành công
 • Dịch tiếng Anh – She skated through the exam.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

  +  33  =  41