Menu

1007 – 顺序 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《顺》的笔顺动画写字动画演示

《顺》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《序》的笔顺动画写字动画演示

《序》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 按数字顺序
 • Phồn – 按數字順序
 • Pinyin – Àn shùzì shùnxù
 • Bồi – An su chư suân xuy
 • Dịch tiếng Việt – theo thứ tự số
 • Dịch tiếng Anh – in numerical order

Ví dụ 2:

 • Giản – 转录将决定顺序
 • Phồn – 轉錄將決定順序
 • Pinyin – Zhuǎnlù jiāng juédìng shùnxù
 • Bồi – Choản lù cheng chuế tình suân xùy
 • Dịch tiếng Việt – Bản dịch sẽ xác định thứ tự
 • Dịch tiếng Anh – The translate will determine the sequence.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

5  +    =  8