Menu

1022 – 谈 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《谈》的笔顺动画写字动画演示

《谈》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 谈你自己的意见!
 • Phồn – 談你自己的意見!
 • Pinyin – Tán nǐ zìjǐ de yìjiàn!
 • Bồi – Thán nỉ chư chỉ tơ i chiên
 • Dịch tiếng Việt – Nói về ý kiến của riêng bạn đi!
 • Dịch tiếng Anh – speak for yourself!

Ví dụ 2:

 • Giản – 他们谈了几个小时
 • Phồn – 他們談了幾個小時
 • Pinyin – Tāmen tánle jǐ gè xiǎoshí
 • Bồi – Tha mân thán lơ chỉ cừa xẻo sứ
 • Dịch tiếng Việt – Họ nói chuyện hàng giờ
 • Dịch tiếng Anh – They talked for hours.


Các chữ Hán đồng âm

 • 倓: quiet; peaceful;
 • 坛: earthen jar;
 • 昙: dark clouds;
 • 榃: raised path between fields;
 • 檀: sandalwood; hardwood; purple-red;
 • 潭: deep pool; pond; pit (dialect); depression;
 • 痰: phlegm; spittle;
 • 覃: deep;
 • 醰: bitter taste in wine; rich; full flavored;
 • 锬: long spear;
 • 镡: knob on a sword-handle;
 • 餤: to advance;
 • 驔: black horse;
 • 黮: black, dark; unclear; private;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments