Menu

1053 – 温度 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《温》的笔顺动画写字动画演示

《温》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《度》的笔顺动画写字动画演示

《度》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 温度受到温度调节器的控制
 • Phồn – 溫度受到溫度調節器的控制
 • Pinyin – Wēndù shòudào wēndù tiáojié qì de kòngzhì
 • Bồi – Uân tù sâu tào uân tù théo chía chì tơ khung chư
 • Dịch tiếng Việt – Nhiệt độ được kiểm soát bởi một bộ điều nhiệt
 • Dịch tiếng Anh – The temperature is thermostatically controlled.

Ví dụ 2:

 • Giản – 温度相应地降了下来
 • Phồn – 溫度相應地降了下來
 • Pinyin – Wēndù xiāngyìng de jiàngle xiàlái
 • Bồi – Uân tù xeng tơ cheng lơ xà lái
 • Dịch tiếng Việt – Nhiệt độ giảm tương ứng.
 • Dịch tiếng Anh – The temperature decreases correspondingly.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments