Menu

1079 – 信封 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《信》的笔顺动画写字动画演示

《信》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《信》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《封》的笔顺动画写字动画演示

《封》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《封》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 信封开了
 • Phồn – 信封開了
 • Pinyin – Xìnfēng kāile
 • Bồi – Xin phâng khai lơ
 • Dịch tiếng Việt – Phong bì đã bị mở
 • Dịch tiếng Anh – The envelope has come unstuck.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们得买些信封
 • Phồn – 我們得買些信封
 • Pinyin – Wǒmen dé mǎi xiē xìnfēng
 • Bồi – Ủa mân tứa mải xia xin phâng
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi phải mua một số phong bì mới
 • Dịch tiếng Anh – We need to buy some envelopes.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

6  +  3  =