Menu

1118 – 印象 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《印》的笔顺动画写字动画演示

《印》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《印》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《象》的笔顺动画写字动画演示

《象》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《象》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《象


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我有…的印象
 • Phồn – 我有…的印象
 • Pinyin – Wǒ yǒu…de yìnxiàng
 • Bồi – Úa dầu … tơ din xeng
 • Dịch tiếng Việt – Tôi có ấn tượng về …
 • Dịch tiếng Anh – I get the impression that…

Ví dụ 2:

 • Giản – 某事给…印象深刻
 • Phồn – 某事給…印象深刻
 • Pinyin – Mǒu shì gěi…yìnxiàng shēnkè
 • Bồi – Mẩu sừ cẩy … din xeng sân khừa
 • Dịch tiếng Việt – Một cái gì đó ấn tượng
 • Dịch tiếng Anh – to be struck by something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

7  +  1  =