Menu

1198 – 作者– HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《作》的笔顺动画写字动画演示

《作》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《作》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《者》的笔顺动画写字动画演示

《者》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《者》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 作者虚构了历史事件
 • Phồn – 作者虛構了歷史事件
 • Pinyin – Zuòzhě xūgòule lìshǐ shìjiàn
 • Bồi – Chua chửa xuy câu lơ li sử sư chiên
 • Dịch tiếng Việt – Tác giả này viết tiểu thuyết về các sự kiện lịch sử.
 • Dịch tiếng Anh – The author novelized the historical event.

Ví dụ 2:

 • Giản – 作者歪曲了当时的情况
 • Phồn – 作者歪曲了當時的情況
 • Pinyin – Zuòzhě wāi qū liǎo dàng shí de qíngkuàng
 • Bồi – Chua chửa oai chuy lẻo tang sứ tơ chính khoang
 • Dịch tiếng Việt – Nhà văn đã đưa ra một số điểm hư cấu về tình hình hiện tại.
 • Dịch tiếng Anh – The writer gave a false color to the situation of the time.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

84  +    =  94