Menu

1345 – 除非 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

除》字的笔顺动画演示

《除》的笔顺动画写字动画演示

《除》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《除》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《非》字的笔顺动画演示

《非》的笔顺动画写字动画演示

《非》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《非》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 除非额外注明
 • Phồn – 除非額外註明
 • Pinyin – Chúfēi éwài zhùmíng
 • Bồi – Chú phây ứa oai chuân mính
 • Dịch tiếng Việt – Trừ khi có quy định khác
 • Dịch tiếng Anh – unless otherwise specified

Ví dụ 2:

 • Giản – 这个秘方,除非他没人知道
 • Phồn – 這個秘方,除非他沒人知道
 • Pinyin – Zhège mìfāng, chúfēi tā méi rén zhīdào
 • Bồi – Chưa cơ mi phang, chú phây mấy rấn chư tao
 • Dịch tiếng Việt – Ngoài anh ta ra, không ai biết công thức bí mật.
 • Dịch tiếng Anh – Other than him, no one else knows the secret recipe.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

27  +    =  36