Menu

1361 – 匆忙 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《忙》字的笔顺动画演示《匆》的笔顺动画写字动画演示

《忙》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《匆》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《匆》字的笔顺动画演示

《忙》的笔顺动画写字动画演示

《匆》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)《忙》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Updating
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 匆忙
 • Phồn – 她匆忙下樓
 • Pinyin – Tā cōngmáng xiàlóu.
 • Bồi – Tha chung máng xa lấu
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy vội vã xuống lầu.
 • Dịch tiếng Anh – She hurried down the stairs.

Ví dụ 2:

 • Giản – 匆忙地做某事
 • Phồn – 匆忙地做某事
 • Pinyin – Cōngmáng de zuò mǒu shì
 • Bồi – Chung máng tơ chua mẩu sư
 • Dịch tiếng Việt – Làm gì đó vội vàng
 • Dịch tiếng Anh – to do something in a hurry


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 04 (1351 – 1400)

Comments

5  +  1  =