Menu

1367 – 促进 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《促》字的笔顺动画演示

《促》的笔顺动画写字动画演示

《促》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《促》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《进》字的笔顺动画演示

《进》的笔顺动画写字动画演示

《进》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《进》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 减价促进了消费
 • Phồn – 減價促進了消費
 • Pinyin – Jiǎnjià cùjìnle xiāofèi
 • Bồi – Chiển cha chu chin lơ xeo phây
 • Dịch tiếng Việt – Giảm giá thúc đẩy tiêu thụ
 • Dịch tiếng Anh – A reduction in prices boosts consumption.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他们促进地方规划
 • Phồn – 他們促進地方規劃
 • Pinyin – Tāmen cùjìn dìfang guīhuà.
 • Bồi – Tha mân chu chin ti phang quây hoa
 • Dịch tiếng Việt – Họ thúc đẩy quy hoạch địa phương
 • Dịch tiếng Anh – They help on local planning issues.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 04 (1351 – 1400)

Comments

85  +    =  93