Menu

1393 – 担任 – HSK5 – Từ điển HSK 1-6 Hiện đại

《担》字的笔顺动画演示

《担》的笔顺动画写字动画演示

《担》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《担》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《任》字的笔顺动画演示

《任》的笔顺动画写字动画演示

《任》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《任》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Updating
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他先前担任主教- Nghe ví dụ
 • Phồn – 他先前擔任主教
 • Pinyin – Tā xiānqián dānrèn zhǔjiào
 • Bồi – Updating
 • Dịch tiếng Việt – Updating
 • Dịch tiếng Anh – Updating

Ví dụ 2:

 • Giản – 她擔任經理助理- Nghe ví dụ
 • Phồn – 她擔任經理助理
 • Pinyin – Tā dānrèn jīnglǐ zhùlǐ
 • Bồi – Updating
 • Dịch tiếng Việt – Updating
 • Dịch tiếng Anh – Updating


Các chữ Hán đồng âm

 • Updating


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 04 (1351 – 1400)

Comments