Menu

2625 – 标题 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《标》的笔顺动画写字动画演示

《标》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《标》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《题》字的笔顺动画演示

《题》的笔顺动画写字动画演示

《题》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《题》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 标题用的是粗体字
 • Phồn – 標題用的是粗體字
 • Pinyin – Biāotí yòng de shì cū tǐ zì
 • Bồi – Beo thí dung tợ su chu thỉ chư
 • Dịch tiếng Việt – Tiêu đề được in đậm
 • Dịch tiếng Anh – The headline is in bold print.

Ví dụ 2:

 • Giản – 编辑正在为晚报安排大字标题
 • Phồn – 編輯正在為晚報安排大字標題
 • Pinyin – Biānjí zhèngzài wèi wǎnbào ānpái dàzì biāotí
 • Bồi – Ben chí châng chai uây oản bao an pái ta chự beo thí
 • Dịch tiếng Việt – Biên tập viên đã làm lớn tiêu đề cho tờ báo tối
 • Dịch tiếng Anh – The editor was heading up the title for the evening newspaper.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 03 (2601 – 2650)

Comments

  +  21  =  27