Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Mẫu câu biểu thị sự LO LẮNG

MẪU CÂU BIỂU THỊ LO LẮNG

我担心这次考试我考不过去。
Wǒ dānxīn zhè cì kǎoshì wǒ kǎo bu guòqu.
Tôi lo lần này mình thi không đậu.

我(害)怕走晚了赶不上车。
Wǒ (hài) pà zǒu wǎn le gǎn bu shàng chē.
Tôi sợ đi muộn sẽ bị nhỡ xe.

恐怕这件事没有想的那么容易。
Kǒngpà zhè jiàn shì méiyǒu xiǎng de nàme róngyì.
E rằng việc này không dễ như trong ý nghĩ đâu.

他一个人去,我很不放心。
Tā yí gè rén qù, wǒ hěn bú fàngxīn.
Anh ấy đi một mình tôi thật không yên tâm.

真不知道该怎么办才好。
Zhēn bù zhīdào gāi zěnme bàn cái hǎo.
Thật sự không biết nên làm thế nào cho phải.

要是他不答应,我们怎么办呢?
Yàoshi tā bù dāying, wǒmen zěnme bàn ne?
Nếu anh ấy không bằng lòng thì chúng ta phải làm thế nào?

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments