Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 04: Từ 0131 – 和好

《和》的笔顺动画写字动画演示

《和》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《和》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《好》的笔顺动画写字动画演示

《好》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《好》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他们终于和好了。
 • Phồn thể: 他們終於和好了。
 • Pinyin: Tāmen zhōngyú hé hǎole.
 • Tiếng Bồi: tha mân chung dúy hứa hảo lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Cuối cùng họ đã hòa giải.
 • Dịch tiếng Anh: They managed to patch it up.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我们才刚刚和好。
 • Phồn thể: 我們才剛剛和好。
 • Pinyin: Wǒmen cái gānggāng hé hǎo.
 • Tiếng Bồi: ủa mân chái cang cang hứa hảo.
 • Dịch tiếng Việt: Chúng tôi vừa mới hòa giải.
 • Dịch tiếng Anh: We just got back together.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 04

Comments