Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 19: Từ 345 – 排

《排》的笔顺动画写字动画演示
《排》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 烟囱排出了浓烟
 • 煙囪排出了濃煙
 • Yāncōng páichūle nóngyān.
 • Tiếng Bồi – den chung pái chu lợ núng den.
 • Dịch tiếng Việt – Ống khói phát ra làn khói dày.
 • The chimney exhales a thick smoke.

Ví dụ 2:

 • 这些男子们被靠墙排成排
 • 這些男子們被靠牆排成排
 • Zhèxiē nánzǐ men bèi kào qiáng páichéng pái.
 • Tiếng Bồi – chưa xia nán chử mân bây khao chéng pái chấng pái.
 • Dịch tiếng Việt – Những người đàn ông này đang xếp một hàng dài dựa vào tường.
 • The men were lined up against a wall.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 19

Comments