Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề câu chuyện CHỒN VÀ CHUỘT trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề câu chuyện CHỒN VÀ CHUỘT trong tiếng Trung

Từ vựng :

作战 [zuòzhàn]= tác chiến; đánh trận; chiến đấu。
担任 [dānrèn] = đảm nhiệm; đảm đương; làm; giữ chức。
担任小组长[dān rèn xiǎo zǔ zhǎng ] = làm tổ trưởng
担任运输工作。[dān rèn yùn shū gōng zuò 。] = đảm đương công tác vận chuyển

Phần chứ Hán :

老鼠同黄鼠狼作战,总是吃败仗。老鼠聚到一处议论,认为他们所以失败,是因为没有将领,于是举手表决,选出几只老鼠担任将领。
这些将领想要显得与众不同,便做一些角给自己绑上。战事再起,结果,老鼠又败下阵来。别的老鼠逃到洞口,都很容易地钻进去了,只有那些将领,因为有角,进不去,全都被黄鼠狼捉住吃掉了。
这故事是说,对许多人来说,虚荣是灾祸的根源。

HOC BUA

Phần Pinyin :

lǎo shǔ tóng huáng shǔ láng zuò zhàn ,zǒng shì chī bài zhàng 。lǎo shǔ jù dào yī chù yì lùn ,rèn wéi tā men suǒ yǐ shī bài ,shì yīn wéi méi yǒu jiāng lǐng ,yú shì jǔ shǒu biǎo jué ,xuǎn chū jǐ zhī lǎo shǔ dān rèn jiāng lǐng 。
zhè xiē jiāng lǐng xiǎng yào xiǎn dé yǔ zhòng bú tóng ,biàn zuò yī xiē jiǎo gěi zì jǐ bǎng shàng 。zhàn shì zài qǐ ,jié guǒ ,lǎo shǔ yòu bài xià zhèn lái 。bié de lǎo shǔ táo dào dòng kǒu ,dōu hěn róng yì dì zuàn jìn qù le ,zhī yǒu nà xiē jiāng lǐng ,yīn wéi yǒu jiǎo ,jìn bú qù ,quán dōu bèi huáng shǔ láng zhuō zhù chī diào le 。
zhè gù shì shì shuō ,duì xǔ duō rén lái shuō ,xū róng shì zāi huò de gēn yuán 。

Phần dịch Việt :

Chuột và chồn
Chuột đánh nhau với chồn, cứ luôn bị thất bại. Chuột tập trung thảo luận ở một nơi, cho rằng sở dĩ chúng thất bại là bởi vì không có tướng lãnh, thế là giơ tay biểu quyết, chọn ra vài con chuột đảm trách tướng lãnh.
Các tướng lãnh muốn tạo sự khác biệt, bèn làm một số sừng buộc trên đầu của mình. Chiến sự lại xảy ra, kết quả chuột lại bại trận.
Những con chuột khác thì chui vào lỗ hang, đều rất dễ dàng chuôi vào. Chỉ có những con tướng lãnh, bởi vì có sừng, chui vào không được, tất cả đều bị chồn bắt ăn mất.
Câu chuyện này nói, đối với nhiều người mà nói, hư vinh là nguồn gốc của tai họa.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments