Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 38: Từ 838 – 隶

Đánh giá bài viết

《隶》的笔顺动画写字动画演示
《隶》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 字迹大部可以
 • Phồn thể: 均墨書秦隸於篾黃上,字跡大部分可以識讀。
 • Pinyin: Jūn mòshū qín lì yú miè huáng shàng, zìjì dà bùfèn kěyǐ shí dú.
 • Tiếng Bồi: chuân mua su chín li dúy mia hoáng sang, chư chi ta bu phân khứa ỉ sứ tú.
 • Dịch tiếng Việt:  Cuốn sách mực Tần của Hoàng Thượng, hầu hết các chữ viết tay đều có thể đọc được.
 • Dịch tiếng Anh: Shu Qin scribe on all ink yellow strips on the majority of writing can be read.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 擅长楷书影响
 • Phồn thể: 他擅長隸、楷、行各體,尤以楷書影響最大。
 • Pinyin: Tā shàncháng lì, kǎi, háng gè tǐ, yóu yǐ kǎishū yǐngxiǎng zuìdà.
 • Tiếng Bồi: tha san cháng li, khải, háng cưa thỉ, dấu í khải su ính xẻng chuây ta.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy giỏi lệ thư, khải thư, hành thư các thể, đặc biệt là khải thư có ảnh hưởng lớn nhất.
 • Dịch tiếng Anh: He was good at li and xing calligraphy, but was especially expert in kai calligraphy.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 38

Comments