Menu

0784 – 火 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《火》的笔顺动画写字动画演示

《火》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 纸包不住火
 • Phồn – 紙包不住火
 • Pinyin – Zhǐ bāo bù zhù huǒ
 • Bồi – Chử pao pù chu hủa
 • Dịch tiếng Việt – Giấy  không thể gói được lửa
 • Dịch tiếng Anh – Murder will out.

Ví dụ 2:

 • Giản – 豆子煮过火了
 • Phồn – 豆子煮過火了
 • Pinyin – Dòuzi zhǔ guòhuǒle
 • Bồi – Tâu chư chủ cua hủa lơ
 • Dịch tiếng Việt – Các hạt đậu đã chín quá rồi
 • Dịch tiếng Anh – The peas are overboiled.


Các chữ Hán đồng âm

 • 伙: meals (abbr. for 伙食[huo3 shi2]); variant of 夥|伙[huo3];
 • 夥: many; numerous;
 • 钬: holmium (chemistry);


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 火


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

69  +    =  74