Menu

0795 – 继续 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《继》的笔顺动画写字动画演示

《继》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《续》的笔顺动画写字动画演示

《续》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 继续做某事
 • Phồn – 繼續做某事
 • Pinyin – Jìxù zuò mǒu shì
 • Bồi – Chi xùy chua mẩu sừ
 • Dịch tiếng Việt – Tiếp tục làm gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to carry on doing something

Ví dụ 2:

 • Giản – 继续自己的工作
 • Phồn – 繼續自己的工作
 • Pinyin – Jìxù zìjǐ de gōngzuò
 • Bồi – Chi xùy chư chỉ tơ cung chua
 • Dịch tiếng Việt – Tiếp tục công việc của tôi
 • Dịch tiếng Anh – to go on with one’s work


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

24  +    =  25