Menu

0624 – 表扬 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 表扬某人某事/ 做某事
 • Phồn – 表揚某人某事/ 做某事
 • Pinyin – Biǎoyáng mǒu rén mǒu shì/ zuò mǒu shì
 • Bồi – Pẻo déng mẩu rấn mẩu sừ/ chua mẩu sừ
 • Dịch tiếng Việt – Khen ngợi ai đó / làm một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to commend somebody for something/ for doing something.

Ví dụ 2:

 • Giản – 评论家们热情洋溢地表扬了她
 • Phồn – 評論家們熱情洋溢地表揚了她
 • Pinyin – Pínglùn jiāmen rèqíng yángyì dì biǎoyángle tā
 • Bồi – Pính luỳn cha mần rừa chính déng i tì pẻo déng lơ tha
 • Dịch tiếng Việt – Các nhà phê bình khen ngợi cô nhiệt tình
 • Dịch tiếng Anh – The critics praised her effusively.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

  +  12  =  19