Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 03: Từ 0089 – 村子

《村》的笔顺动画写字动画演示

《村》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《村》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他们下周会搬进村子。
 • Phồn thể: 他們下週會搬進村子。
 • Pinyin: Tāmen xiàzhōu huì bānjìn cūnzi.
 • Tiếng Bồi: tha mân xa châu huây ban chin chuân chự.
 • Dịch tiếng Việt: Họ sẽ đến làng vào tuần tới.
 • Dịch tiếng Anh: They will move in to the village next week.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 有许多小径穿村子
 • Phồn thể: 有許多小徑穿過村子。
 • Pinyin: Yǒu xǔduō xiǎojìng chuānguò cūnzi.
 • Tiếng Bồi: dấu xủy tua xẻo chinh choang cua chuân chự.
 • Dịch tiếng Việt: Có nhiều con đường mòn xuyên qua làng.
 • Dịch tiếng Anh: There are many footpaths that wind through the village.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 03

Comments