Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 03: Từ 0092 – 过来

《过》的笔顺动画写字动画演示

《过》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《过》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《来》的笔顺动画写字动画演示

《来》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《来》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 我一会儿过来。
 • Phồn thể: 我一會兒過來。
 • Pinyin: Wǒ yíhuìer guòlái.
 • Tiếng Bồi: ủa í huây ơ cua lái.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi sẽ đến sau.
 • Dịch tiếng Anh: I’ll come over later.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 你什么时候过来
 • Phồn thể: 你什麼時候過來?
 • Pinyin: Nǐ shénme shíhou guòlai?
 • Tiếng Bồi: nỉ sấn mơ sứ hâu cua lai?
 • Dịch tiếng Việt: Khi nào bạn đến?
 • Dịch tiếng Anh: When are you coming over?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 03

Comments