Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 03: Từ 0101 – 那样

《那》的笔顺动画写字动画演示

《那》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《那》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《样》的笔顺动画写字动画演示

《样》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《样》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 那样礼貌的。
 • Phồn thể: 那樣做是不禮貌的。
 • Pinyin: Nàyàng zuò shì bù lǐmào de.
 • Tiếng Bồi: na dang chua sư bu lỉ mao tợ.
 • Dịch tiếng Việt: Thật là bất lịch sự khi làm điều đó.
 • Dịch tiếng Anh: It isn’t polite to do that.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我们允许那样
 • Phồn thể: 我們絕不允許那樣。
 • Pinyin: Wǒmen juébù yǔnxǔ nàyàng.
 • Tiếng Bồi: ủa mân chuế bu duýn xủy na dang.
 • Dịch tiếng Việt: Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó.
 • Dịch tiếng Anh: We can’t have that.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 03

Comments