Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 03: Từ 0113 – 取得

《取》的笔顺动画写字动画演示

《取》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《取》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《得》的笔顺动画写字动画演示

《得》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《得》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 胜利取得轻松
 • Phồn thể: 這次勝利的取得很輕鬆。
 • Pinyin: Zhècì shènglì de qǔdé hěn qīngsōng.
 • Tiếng Bồi: chưa chưa sâng li tợ chủy tứa ẩn chinh sung.
 • Dịch tiếng Việt: Chiến thắng thật dễ dàng.
 • Dịch tiếng Anh: This was an easy victory.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 努力工作才能取得成功。
 • Phồn thể: 努力工作才能取得成功。
 • Pinyin: Nǔlìgōngzuò cáinéng qǔdé chénggōng.
 • Tiếng Bồi: nủ li cung chua chái nấng chủy tứa chấng cung.
 • Dịch tiếng Việt: Làm việc chăm chỉ để thành công.
 • Dịch tiếng Anh: He way to success is hard work.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 03

Comments