Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 04: Từ 0143 – 有力

《有》的笔顺动画写字动画演示

《有》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《有》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《力》的笔顺动画写字动画演示

《力》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《力》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 步伐不再稳定有力
 • Phồn thể: 他步伐不再穩定有力。
 • Pinyin: Tā bùfá búzài wěndìng yǒulì.
 • Tiếng Bồi: tha bu phá bú chai uẩn tinh dẩu li.
 • Dịch tiếng Việt: Tốc độ của anh ấy không còn ổn định và mạnh mẽ.
 • Dịch tiếng Anh: He could no longer stand firm on his feet.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 他握手非常的强劲有力。
 • Phồn thể: 他握手非常的強勁有力。
 • Pinyin: Tā wòshǒu fēicháng de qiángjìn yǒulì.
 • Tiếng Bồi: tha ua sẩu phây cháng tợ chéng chin dẩu li.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy bắt tay rất mạnh.
 • Dịch tiếng Anh: He has a very strong handshake.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 04

Comments