Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 04: Từ 0150 – 姓名

《姓》的笔顺动画写字动画演示

《姓》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《姓》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《名》的笔顺动画写字动画演示

《名》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《名》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 请申明您的姓名。
 • Phồn thể: 請申明您的姓名。
 • Pinyin: Qǐng shēnmíng nín de xìngmíng.
 • Tiếng Bồi: chỉnh sân mính nín tợ xinh mính.
 • Dịch tiếng Việt: Mời ngài nói rõ họ tên.
 • Dịch tiếng Anh: Please state your name.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 他在工作时大声喊出他的姓名。
 • Phồn thể: 他在工作時大聲喊出他的姓名。
 • Pinyin: Tā zài gōngzuò shí dàshēng hǎn chū tā de xìngmíng.
 • Tiếng Bồi: tha chai cung chua sứ ta sâng hản chu tha tợ xinh mính.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ta rống lên tên của mình tại nơi làm việc.
 • Dịch tiếng Anh: He bellowed out his name at work.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 04

Comments