Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 06: Từ 0223 – 本地

《本》的笔顺动画写字动画演示

《本》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《本》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《地》的笔顺动画写字动画演示

《地》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《地》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 她是本地人。
 • Phồn thể: 她是本地人。
 • Pinyin: Tā shì běndì rén.
 • Tiếng Bồi: tha sư bẩn ti rấn.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy là người địa phương.
 • Dịch tiếng Anh: She is a native of this place.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 他正在竞选本地的议员。
 • Phồn thể: 他正在競選本地的議員。
 • Pinyin: Tā zhèngzài jìngxuǎn běndì de yìyuán.
 • Tiếng Bồi: tha châng chai chinh xoán bẩn ti tợ i doén.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy đang bầu cử cho các thành viên hội đồng địa phương.
 • Dịch tiếng Anh: He is running for local deputy.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 06

Comments