Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 07: Từ 0242 – 课文

《文》的笔顺动画写字动画演示

《文》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《文》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《文》的笔顺动画写字动画演示

《文》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《文》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他背熟了课文。
 • Phồn thể: 他背熟了課文。
 • Pinyin: Tā bèishú le kèwén.
 • Tiếng Bồi: tha bây su lợ khưa uấn.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy ghi nhớ được văn bản.
 • Dịch tiếng Anh: He got the text by heart.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我继续读课文。
 • Phồn thể: 我繼續讀課文。
 • Pinyin: Wŏ jìxù dú kèwén.
 • Tiếng Bồi: ủa chi xuy tú khưa uấn.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi tiếp tục đọc văn bản.
 • Dịch tiếng Anh: I went on reading the text.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 07

Comments